Directions for SASNET 2013 – 2015

SASNET Directions for the period 2013–15. Decided upon, 13 December 2012.

Föreskrifter för Swedish South Asian Studies Network (SASNET)

Följande föreskrifter fastställs att gälla från och med 2013-01-01. Dessa föreskrifter ersätter tidigare beslutade föreskrifter för Swedish South Asian Studies Network (SASNET) (dnr I D9 2830/2001, RÄ 2008/410, LS 2009/244).
                                             (See previous Directions in English)

Lunds universitet fastställer följande föreskrifter med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434).

Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL 11§ den 27 november 2012.

Organisatorisk placering

SASNET inrättades av rektor 2001-05-28 (Dnr I D9 2830/2001) och tillhör Universitetets särskilda verksamheter (USV).

Syfte och uppdrag

SASNET ska vara en interdisciplinär och fakultetsövergripande plattform vid Lunds universitet med syfte att främja utbildning, forskning och information om Sydasien. SASNET ska dessutom verka som ett nationellt nätverk för Sydasienrelaterad akademisk verksamhet.

SASNET ska

-       stimulera och initiera forskning och utbildning med inriktning på Sydasien vid Lunds universitet,

-       informera om Sydasien-relaterad forskning och utbildning i Sverige,

-       fungera som rådgivare till studenter som fokuserar på Sydasien,

-       bistå andra avdelningar på Lunds universitet för att stödja Sydasienrelaterad verksamhet,

-       främja samarbete och utbyte med sydasiatiska universitet,

-       arrangera internationella workshops och konferenser samt seminarieserier av hög akademisk kvalitet,

-       samarbeta med andra universitet och nätverk, inom och utom Sverige, som bedriver Sydasienrelaterad verksamhet,

-       främja kunskapsutbyte med det omgivande samhället och vara kontaktorgan då det gäller media, myndigheter, näringsliv, ideella organisationer och ambassader.

Styrelse

SASNET leds av en styrelse. USVs styrelse har fattat beslut (LS 2012/748) om undantag för SASNET från föreskrifterna om närmare sammansättning av verksamhetens styrelse samt formerna för valet av dess ledamöter (dnr LS 2012/166) vad gäller sammansättningen på styrelsen och formerna för utseende av styrelsen.

SASNETs styrelse ska bestå av 9 ledamöter med sammansättning enligt följande:

·       Ordförande

·       3 ledamöter som företräder Lunds universitet

·       2 ledamöter som ska representera externa intressen, varav minst en ska vara verksam vid ett universitet/högskola.

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Student­representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårs­förordningen (2009:769).

Föreståndaren för SASNET ska vara styrelsens ordförande.

Rektor utser ledamöter och ordförande i styrelsen. Ledamöter från Lunds universitet föreslås av föreståndaren efter samråd med ledningen för berörda fakulteter.

Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personal­företrädarförordningen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, budget och verksamhetsredovisning.

Föreståndare

Vid SASNET ska finnas en föreståndare. Föreståndaren, som ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare, utses av rektor. I enlighet med Lunds universitets arbetsordning (dnr LS 2010/625) ska föreståndaren verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet och verka för att främja samverkan med det omgivande samhället. Föreståndaren företräder SASNET inom och utom universitetet.

Föreståndaren ska årligen överlämna budget och verksamhetsredovisning till USVs styrelse.

Ställföreträdande föreståndare

Vid SASNET ska det finnas en ställföreträdande föreståndare. Ställföreträdande föreståndare utses av SASNETs styrelse på förslag från föreståndaren.

Finansiering

Medel för SASNETs verksamhet anvisas av universitetsstyrelsen samt av externa finansiärer.

Utbildning

Vid SASNET ges ingen utbildning.

Personal

Vid SASNET ska personal kunna förtecknas. Rekrytering av personal sker i samma ordning och enligt samma regelverk som i övrigt inom universitetet.

Utvärdering

Utvärdering görs efter tre år (2015) eller efter beslut av rektor.

Ändring av föreskrifter

Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av rektor.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av projektledare Moa Lindell. I handläggningen av ärendet har vicerektor Sven Strömqvist och USVs styrelse deltagit.

Eva Wiberg

                                                                                       Moa Lindell

                                                                                       (Ledningsstöd)